DASAR PRIVASI DATA PERIBADI

1. PENGENALAN
1.1. Ini adalah dasar privasi data peribadi (“Dasar”) Elisa Home Sdn Bhd (“Elisa“).
1.2 Dasar ini terpakai kepada maklumat peribadi mengenai individu (pelanggan, vendor, pengedar, pembekal, penyedia perkhidmatan, rakan usaha sama/perniagaan, pemohon kerja, pekerja) yang dipegang oleh kami. Elisa hanya akan memproses Data Peribadi anda mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, peraturan, garis panduan, perintah yang berkenaan yang dibuat di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan sebarang pindaan berkanun atau enakmen semula yang dibuat daripada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dari semasa ke semasa (secara kolektif dirujuk sebagai "PDPA") serta Polisi ini.
1.3 PDPA memerlukan kami memaklumkan anda tentang hak anda berhubung dengan Data Peribadi anda yang sedang diproses atau yang akan dikumpulkan dan diproses selanjutnya oleh kami dan tujuan untuk proses dataSizeg. PDPA juga memerlukan kami untuk mendapatkan persetujuan anda untuk memproses Data Peribadi anda. Memandangkan PDPA, Elisa komited untuk melindungi dan melindungi Data Peribadi anda.
1.4 Dengan memberikan Data Peribadi anda kepada kami dan/atau akses berterusan ke laman web kami ("Laman"), anda mengisytiharkan bahawa anda telah membaca dan memahami Dasar ini dan bersetuju dengan kami memproses Data Peribadi anda mengikut cara yang dinyatakan dalam Dasar ini.
1.5 Elisa berhak untuk mengubahsuai, mengemaskini dan/atau meminda Polisi ini dari semasa ke semasa dengan notis terdahulu yang munasabah kepada anda. Elisa akan memaklumkan anda tentang sebarang pindaan melalui pengumuman di Laman ini atau cara lain yang sesuai. Sila semak Laman ini dari semasa ke semasa untuk melihat sama ada terdapat pindaan kepada Polisi ini. Sebarang pindaan kepada Polisi ini akan berkuatkuasa apabila notis kepada anda. Dengan terus menggunakan perkhidmatan dan/atau akses kepada Laman ini selepas dimaklumkan tentang sebarang pindaan kepada Polisi ini, anda akan dianggap sebagai telah bersetuju dan menerima pindaan tersebut.
1.6 Jika anda tidak bersetuju dengan Dasar ini atau apa-apa pindaan kepada Polisi ini, Elisa mungkin tidak dapat memberikan semua perkhidmatan kepada anda dan anda mungkin dikehendaki menamatkan perjanjian anda yang berkaitan dengan kami dan/atau berhenti mengakses atau menggunakan Laman ini.


2. PENGUMPULAN DATA PERIBADI
2.1 Istilah "Data Peribadi" bermaksud apa-apa maklumat dalam simpanan atau kawalan kami yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada individu setakat mana individu itu boleh dikenal pasti atau boleh dikenal pasti daripada itu dan maklumat lain dalam simpanan kami, seperti nama, alamat, nombor telefon, nombor Pengenalan/Pasport, tarikh lahir, gambar, alamat e-mel, maklumat isi rumah, dan lain-lain serta Data Peribadi Sensitif seperti yang ditakrifkan di bawah PDPA, yang termasuk tetapi tidak terhad kepada, maklumat mengenai kesihatan fizikal atau mental atau keadaan subjek data dan kepercayaan agama.
Jenis Data Peribadi yang dikumpul bergantung kepada tujuan pengumpulan. Elisa boleh "memproses" Data Peribadi anda dengan cara mengumpul, merakam, memegang, menyimpan, menggunakan dan / atau mendedahkannya.
2.2 Data Peribadi anda mungkin dikumpulkan daripada anda semasa urusan anda dengan Elisa dalam apa jua cara atau cara termasuk menurut sebarang transaksi dan/atau komunikasi yang dibuat daripada/dengan kami. Elisa juga boleh mengumpul Data Peribadi anda dari pelbagai sumber, termasuk tanpa had, di mana-mana acara, seminar, pertunjukan jalan raya, kaji selidik kepuasan pelanggan yang dianjurkan dan/atau ditaja oleh Elisa, serta daripada sumber yang tersedia secara umum. Beberapa contoh cara data peribadi boleh dikumpulkan:
• Apabila anda mendaftarkan butiran anda di laman web, aplikasi
atau kiosk kami;
• Apabila anda melengkapkan pesanan pembelian, permintaan atau aplikasi untuk produk atau perkhidmatan kami (melalui telefon, secara peribadi, surat siput, atau secara elektronik);
• Apabila anda berkomunikasi dengan kami secara langsung melalui pusat khidmat pelanggan kami, atau secara langsung melalui WhatsApp berhubung dengan produk dan perkhidmatan kami (secara peribadi, melalui e-mel, telefon, surat terus atau cara lain);
• Apabila anda menjalankan beberapa jenis transaksi seperti bayaran balik;
• Apabila anda memasuki, dan apabila anda berinteraksi dengan kami semasa promosi, pertandingan, pertandingan, cabutan bertuah atau acara khas. • Melanggan mana-mana program keahlian kami • Mengambil bahagian dalam kaji selidik dan jenis penyelidikan lain; atau
• Jika anda adalah calon untuk pekerjaan apabila anda melengkapkan borang berhubung dengan proses pengambilan dan pemilihan untuk tujuan penilaian. Elisa juga boleh mengumpul maklumat tentang anda daripada pengadil yang dicalonkan di mana anda telah membenarkan Elisa untuk berbuat demikian.
2.3 Di samping itu, Elisa juga boleh menerima, menyimpan dan memproses Data Peribadi anda yang disediakan atau disediakan oleh mana-mana pihak ketiga, badan rujukan kredit, pihak berkuasa kawal selia dan penguatkuasaan undang-undang, atas sebab-sebab termasuk penghantaran produk dan/atau perkhidmatan kami, prestasi syarat-syarat perjanjian dan/atau untuk mematuhi kewajipan undang-undang dan peraturan kami.


3. TUJUAN MEMPEROLEH DAN MEMPROSES DATA PERIBADI ANDA
Data Peribadi yang disediakan/dilengkapi oleh anda kepada kami atau dikumpulkan oleh Elisa daripada anda atau melalui sumber-sumber lain yang mungkin diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dicari atau dikumpulkan, boleh diproses untuk tujuan berikut (secara kolektif dirujuk sebagai "Tujuan"):
• untuk berkomunikasi dengan anda;
• untuk mengekalkan dan meningkatkan hubungan pelanggan;
• untuk menilai, memproses dan menyediakan produk, perkhidmatan dan/atau kemudahan kepada anda;
• untuk mentadbir dan memproses sebarang pembayaran yang berkaitan dengan produk, perkhidmatan dan/atau kemudahan yang diminta oleh anda;
• untuk mewujudkan identiti dan latar belakang anda;
• untuk menjawab pertanyaan atau aduan anda dan menyelesaikan sebarang isu dan pertikaian yang mungkin timbul berkaitan dengan sebarang urusan dengan Elisa;
• untuk memberikan anda maklumat dan/atau kemas kini produk, perkhidmatan, promosi akan datang yang ditawarkan oleh Elisa dan/atau acara yang dianjurkan oleh Elisa dan pihak ketiga terpilih yang mungkin menarik minat anda dari semasa ke semasa;
• untuk tujuan pemasaran langsung melalui SMS, panggilan telefon, e-mel, faks, mel, media sosial dan/atau mana-mana saluran komunikasi lain yang sesuai kepada ahli, selaras dengan persetujuan mereka;
• untuk memudahkan penyertaan anda, dan pentadbiran kami, sebarang acara termasuk peraduan, promosi atau kempen;
• untuk menganugerahkan mata ganjaran dalam program kesetiaan atau ganjaran;
• untuk menyelenggara dan mengemaskini penyimpanan rekod dalaman;
• untuk tujuan pentadbiran dalaman;
• untuk menghantar mesej ucapan selamat bermusim daripada semasa ke semasa;
• untuk menghantar jemputan kepada anda untuk menyertai acara dan promosi dan acara pelancaran produk kami;
• untuk memantau, menyemak dan memperbaiki acara dan promosi, produk dan/atau perkhidmatan kami;
• untuk menjalankan pemeriksaan rujukan kredit dan mewujudkan kebolehan kredit anda, jika perlu, dalam menyediakan produk, perkhidmatan dan/atau kemudahan anda;
• untuk mentadbir dan memberi kesan kepada transaksi komersial anda dengan Elisa (seperti anugerah tender, kontrak untuk perkhidmatan, perjanjian penyewaan); • untuk memproses sebarang pembayaran yang berkaitan dengan transaksi komersial anda dengan kami;
• untuk memproses dan menganalitis Data Peribadi anda sama ada secara individu atau kolektif dengan individu lain;
• untuk menjalankan penyelidikan pasaran atau kaji selidik, analisis pemasaran dalaman, aktiviti pemprofilan pelanggan, analisis corak dan pilihan pelanggan, perancangan dan analisis statistik dan trend berhubung dengan produk dan/atau perkhidmatan kami;
• untuk berkongsi sebarang Data Peribadi anda dengan juruaudit untuk tujuan audit dalaman dan pelaporan kami;
• untuk berkongsi mana-mana Data Peribadi anda menurut mana-mana perjanjian atau dokumen yang telah anda masukkan dengan Sewajarnya dengan Elisa untuk tujuan mendapatkan nasihat undang-undang dan/atau kewangan dan/atau untuk tujuan memulakan tindakan undang-undang;
• untuk berkongsi sebarang Data Peribadi anda dengan rakan usahasama/rakan kongsi perniagaan kami untuk bersama-sama membangunkan produk dan/atau perkhidmatan atau melancarkan kempen pemasaran;
• untuk berkongsi sebarang Data Peribadi anda dengan syarikat insurans yang diperlukan untuk tujuan memohon dan mendapatkan polisi insurans, jika perlu;
• untuk berkongsi sebarang Data Peribadi anda dengan institusi kewangan yang diperlukan untuk tujuan memohon dan mendapatkan kemudahan kredit, jika perlu;
• untuk tujuan audit, pengurusan risiko dan keselamatan;
• untuk mengesan, menyiasat dan mencegah penipuan, aktiviti yang dilarang atau menyalahi undang-undang;
• untuk membolehkan Elisa melaksanakan kewajipan kami dan menguatkuasakan hak kami di bawah mana-mana perjanjian atau dokumen yang Elisa adalah pihak kepada;
• untuk memindahkan atau menyerah hak, kepentingan dan kewajipan kami di bawah mana-mana perjanjian yang diikat dengan Elisa;
• untuk memenuhi apa-apa keperluan undang-undang atau peraturan yang berkenaan dan membuat pendedahan di bawah keperluan mana-mana undang-undang, peraturan, arahan, perintah mahkamah, undang-undang kecil, garis panduan, pekeliling atau kod yang terpakai kepada Elisa;
• untuk menguatkuasakan atau mempertahankan hak kami dan hak anda di bawah, dan untuk mematuhi, kewajipan kami di bawah undang-undang, perundangan dan peraturan yang berkenaan;
• untuk menjalankan pemeriksaan pengesahan dan latar belakang sebagai sebahagian daripada sebarang proses pengambilan dan pemilihan yang berkaitan dengan permohonan anda untuk bekerja dengan Elisa; dan/atau
• untuk tujuan lain yang diperlukan untuk mengendalikan, menyelenggara dan menguruskan perniagaan kami dengan lebih baik dan hubungan anda dengan Elisa, yang Elisa memberitahu anda pada masa mendapatkan persetujuan anda; dan anda bersetuju dan bersetuju dengan penggunaan Elisa dan memproses Data Peribadi anda untuk Tujuan mengikut cara yang dikenal pasti dalam Polisi ini.Jika anda tidak bersetuju dengan Elisa memproses Data Peribadi anda untuk satu atau lebih Tujuan, sila maklumkan Elisa pada butiran hubungan di bawah.


4. AKIBAT TIDAK BERSETUJU DENGAN DASAR INI
Pengumpulan Data Peribadi anda oleh Elisa mungkin bersifat mandatori atau sukarela bergantung kepada Tujuan Data Peribadi anda dikumpulkan.Jika wajib bagi anda untuk menyediakan Elisa dengan Data Peribadi anda, dan anda gagal atau memilih untuk tidak menyediakan Elisa dengan data tersebut, atau tidak bersetuju dengan Dasar di atas atau ini, Elisa tidak akan dapat menyediakan produk dan/atau perkhidmatan atau sebaliknya berurusan dengan anda.


5. PENDEDAHAN DATA PERIBADI ANDA
Elisa tidak akan menjual, menyewa, memindah atau mendedahkan mana-mana Data Peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga tanpa persetujuan anda.Inter IKEA Systems B.V., francais IKEA lain dan syarikat dan sekutu berkaitan kami sama ada di Malaysia atau luar negara;
• ahli keluarga terdekat anda dan/atau orang hubungan kecemasan seperti yang dimaklumkan kepada Elisa dari semasa ke semasa;
• pengganti dalam hakmilik kepada Elisa;
• sesiapa yang di bawah kewajipan kerahsiaan yang telah berjanji untuk memastikan Data Peribadi anda sulit yang Elisa telah terlibat untuk melaksanakan kewajipan kami kepada anda;
• mana-mana pihak berhubung dengan prosiding undang-undang atau bakal prosiding undang-undang;
• juruaudit, perunding, peguam, akauntan atau penasihat kewangan atau profesional lain yang dilantik berhubung dengan perniagaan kami secara sulit, yang dilantik oleh Elisa untuk menyediakan perkhidmatan kepada Elisa;
• mana-mana pihak yang dicalonkan atau dilantik oleh Elisa sama ada semata-mata atau bersama dengan penyedia perkhidmatan lain, untuk tujuan menubuhkan dan mengekalkan pangkalan data umum di mana Elisa mempunyai kepentingan bersama yang sah;
• pusat data dan/atau pelayan yang terletak di dalam atau di luar Malaysia untuk tujuan penyimpanan data atau sebaliknya;
• saluran pembayaran termasuk tetapi tidak terhad kepada institusi kewangan untuk tujuan menilai, mengesahkan, melaksanakan dan memudahkan pembayaran jumlah wang yang kena dibayar kepada Elisa berkaitan dengan pembelian produk dan/atau perkhidmatan kami;
• agensi kerajaan, agensi penguatkuasaan undang-undang, mahkamah, tribunal, badan kawal selia, pengawal selia industri, kementerian, dan/atau agensi atau badan berkanun, pejabat atau majlis perbandaran dalam mana-mana bidang kuasa, jika dikehendaki atau diberi kuasa untuk berbuat demikian, untuk memenuhi mana-mana undang-undang, peraturan, perintah atau penghakiman mahkamah atau tribunal atau pertanyaan yang berkaitan daripada pihak berkuasa yang berkaitan;
• rakan usahasama/perniagaan kami, pembekal produk dan/atau perkhidmatan pihak ketiga, pembekal, vendor, kontraktor, pemproses data atau ejen, yang menyediakan produk dan/atau perkhidmatan berkaitan dengan perniagaan kami, atau pelepasan atau melaksanakan satu atau lebih Tujuan di atas dan tujuan lain yang diperlukan untuk mengendalikan dan menyelenggara perniagaan kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada pusat panggilan, syarikat telekomunikasi, syarikat logistik, syarikat teknologi maklumat dan pusat data; syarikat insurans bagi maksud memohon dan mendapatkan polisi insurans, jika perlu;
• institusi kewangan bagi tujuan memohon dan mendapatkan kemudahan kredit, jika perlu;
• institusi kewangan, peniaga dan organisasi kad kredit berhubung dengan transaksi komersial anda dengan Elisa;
• orang awam apabila anda menjadi pemenang dalam pertandingan dengan menerbitkan nama, gambar dan Data Peribadi anda yang lain tanpa pampasan untuk tujuan pengiklanan dan publisiti;
• kepada agensi pelaporan kredit atau pekerjaan pihak ketiga sebagai sebahagian daripada proses pengambilan dan pemilihan dan/atau sebaliknya berkaitan dengan permohonan anda untuk bekerja dengan Elisa;
• sekiranya terdapat potensi, cadangan atau penjualan/pelupusan sebenar mana-mana perniagaan atau kepentingan kami, penggabungan, pengambilalihan, penyatuan, penganjuran semula, pembiayaan atau penjualan aset yang berkaitan dengan Elisa, atau sekiranya berlaku penggulungan ("Transaksi"), Data Peribadi anda mungkin diperlukan untuk didedahkan atau dipindahkan kepada pihak ketiga akibat daripada, atau berkaitan dengan, Urus Niaga.
• Dengan ini, anda mengakui bahawa pendedahan dan pemindahan sedemikian boleh berlaku dan membenarkan Elisa untuk mendedahkan dan memindahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga tersebut dan penasihat/wakilnya dan/atau mana-mana orang lain yang munasabah yang memerlukannya agar Elisa beroperasi dan menyelenggara perniagaan kami atau menjalankan aktiviti yang dinyatakan dalam Tujuan tersebut.


6. KETEPATAN DATA PERIBADI ANDA
6.1 Elisa berhasrat untuk menyimpan semua Data Peribadi sebagai tepat, lengkap, tidak mengelirukan, terkini dan boleh dipercayai yang mungkin.Oleh itu, ketepatan Data Peribadi anda bergantung kepada sebahagian besar maklumat yang anda berikan.Oleh itu, ia adalah syarat Elisa menyediakan produk, perkhidmatan dan/atau kemudahan kepada anda bahawa anda:
a. menjamin dan mengisytiharkan bahawa semua Data Peribadi anda yang diserahkan atau diserahkan kepada Elisa adalah tepat, tidak mengelirukan, dikemaskini dan lengkap dalam semua aspek untuk tujuan memperoleh atau menggunakan produk, perkhidmatan dan/atau kemudahan yang berkaitan, dan anda tidak melindungi sebarang Data Peribadi yang mungkin penting dalam apa jua hal dan Elisa diberi kuasa untuk menganggap ketepatan dan terkini Data Peribadi yang diberikan oleh anda semasa memproses Data Peribadi tersebut); dan
b. segera mengemas kini kami apabila Data Peribadi tersebut diberikan lebih awal kepada Elisa menjadi tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan, ketinggalan zaman atau berubah dalam apa jua cara sekalipun dengan menghubungi Elisa di butiran hubungan di bawah.


7. HAK ANDA
7.1 Tertakluk kepada pengecualian yang disediakan di bawah PDPA, anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada, meminta salinan, permintaan untuk mengemas kini atau membetulkan, Data Peribadi anda yang dipegang oleh Elisa.Elisa mungkin mengenakan sedikit bayaran (jumlah yang dibenarkan oleh PDPA) untuk menampung kos pentadbiran yang terlibat dalam memproses permintaan anda untuk mengakses Data Peribadi anda.
7.2 Berkenaan dengan hak anda untuk mengakses dan/atau membetulkan Data Peribadi anda, Elisa berhak untuk menolak permintaan anda untuk mengakses dan/atau membetulkan Data Peribadi anda atas sebab-sebab yang dibenarkan di bawah undang-undang, seperti di mana perbelanjaan menyediakan akses kepada anda adalah tidak seimbang dengan risiko kepada privasi anda, atau di mana hak orang lain juga mungkin dilanggar, antara sebab lain.
7.3 Anda mempunyai hak untuk meminta Elisa mengehadkan pemprosesan dan penggunaan Data Peribadi anda pada bila-bila masa (contohnya, meminta Elisa berhenti menghantar sebarang bahan pemasaran dan promosi atau menghubungi anda untuk tujuan pemasaran).
7.4 Di samping itu, anda juga mempunyai hak, melalui notis bertulis, untuk memaklumkan Elisa mengenai pengeluaran anda (sepenuhnya atau sebahagiannya) persetujuan anda yang diberikan sebelum ini kepada Elisa tertakluk kepada sebarang sekatan undang-undang, syarat kontrak dan tempoh masa yang munasabah untuk penarikan balik persetujuan yang akan terjejas.Walau bagaimanapun, penarikan balik persetujuan anda boleh mengakibatkan undang-undang tertentu yang timbul daripada penarikan balik tersebut.Dalam hal ini, bergantung kepada tahap penarikan balik persetujuan anda untuk Elisa memproses Data Peribadi anda, ini mungkin bermakna bahawa Elisa tidak akan dapat meneruskan hubungan anda yang sedia ada dengan Elisa dan/atau kontrak yang anda ada dengan Elisa perlu ditamatkan.


8. PENGEKALAN DATA PERIBADI ANDA
Mana-mana Data Peribadi anda yang diberikan kepada Elisa dikekalkan selagi tujuan Data Peribadi dikumpulkan berterusan; Data Peribadi anda kemudiannya dimusnahkan daripada rekod dan sistem kami selaras dengan dasar pengekalan kami sekiranya Data Peribadi anda tidak lagi diperlukan untuk tujuan tersebut melainkan pengekalan selanjutnya diperlukan untuk memenuhi tempoh pengekalan yang lebih lama untuk memenuhi keperluan operasi, undang-undang, kawal selia, cukai atau perakaunan kami.


9. KESELAMATAN DATA PERIBADI ANDA
9.1 Elisa komited untuk memastikan Data Peribadi anda disimpan dengan selamat.Untuk mengelakkan akses, pendedahan atau risiko lain yang serupa, Elisa berusaha, di mana praktikal, untuk melaksanakan langkah-langkah keselamatan teknikal, fizikal, elektronik dan prosedur yang sesuai selaras dengan undang-undang dan peraturan dan standard industri yang berkenaan untuk melindungi dan mencegah pemprosesan Data Peribadi anda yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang, dan kemusnahan, atau , pendedahan atau akses yang tidak dibenarkan kepada Data Peribadi anda.
9.2 Elisa akan membuat kemas kini yang munasabah kepada langkah-langkah keselamatannya dari semasa ke semasa dan memastikan pihak ketiga yang diberi kuasa hanya menggunakan Data Peribadi anda untuk Tujuan yang dinyatakan dalam Polisi ini.
9.3 Internet bukan medium yang selamat. Walau bagaimanapun, Elisa akan meletakkan pelbagai prosedur keselamatan berkenaan dengan Laman ini dan komunikasi elektronik anda dengan Elisa.Semua kakitangan, rakan usahasama/perniagaan, ejen, kontraktor, vendor, pembekal, pemproses data, produk pihak ketiga dan/atau penyedia perkhidmatan, yang mempunyai akses kepada, dan dikaitkan dengan pemprosesan Data Peribadi anda, diwajibkan untuk menghormati kerahsiaan Data Peribadi anda.
9.4 Sila ambil perhatian bahawa komunikasi melalui Internet, seperti e-mel / mel web tidak selamat melainkan ia telah disulitkan.Komunikasi anda mungkin dihalakan melalui beberapa negara sebelum dihantar - ini adalah sifat World Wide Web /Internet.
9.5 Elisa tidak boleh dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang akses atau pemintasan yang tidak dibenarkan atau kehilangan Data Peribadi yang berada di luar kawalan munasabah kami.


10. DATA PERIBADI DARIPADA KANAK-KANAK BAWAH UMUR DAN INDIVIDU LAIN
Setakat yang anda berikan (atau akan memberikan) Data Peribadi tentang keluarga, pasangan dan/atau tanggungan lain, anda mengesahkan bahawa anda telah menerangkan kepada mereka bahawa Data Peribadi mereka akan diberikan kepada, dan diproses oleh, Elisa dan anda mewakili dan menjamin bahawa anda telah mendapat persetujuan mereka untuk pemprosesan (termasuk pendedahan dan pemindahan) Data Peribadi mereka mengikut Dasar ini dan, berkenaan dengan kanak-kanak bawah umur (iaitu.individu di bawah umur 18 tahun) atau individu yang tidak kompeten secara sah untuk memberi persetujuan, anda mengesahkan bahawa mereka telah melantik anda untuk bertindak bagi mereka, untuk bersetuju bagi pihak mereka untuk memproses (termasuk pendedahan dan pemindahan) Data Peribadi mereka selaras dengan Dasar ini.


11. Laman web
11.1 Pautan luaran
a. Jika mana-mana bahagian Laman web menghubungkan anda ke laman web lain, laman web tersebut tidak beroperasi di bawah Dasar ini dan Elisa tidak menerima apa-apa tanggungjawab atau liabiliti yang timbul daripada laman web tersebut.
b. Begitu juga, jika anda melanggan aplikasi, kandungan atau produk daripada rakan strategik kami dan anda kemudiannya memberikan Data Peribadi anda terus kepada pihak ketiga tersebut, Data Peribadi tersebut akan tertakluk kepada dasar privasi/perlindungan data peribadi pihak ketiga tersebut.
c. Elisa mengesyorkan anda membaca dan memahami pernyataan privasi / perlindungan data peribadi / dasar yang disiarkan di laman web lain untuk memahami prosedur mereka untuk mengumpul, memproses, menggunakan dan mendedahkan data peribadi dan sebelum menyerahkan Data Peribadi anda ke laman web tersebut.


12. MAKLUMAT PERHUBUNGAN
Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Polisi ini, atau mempunyai pertanyaan lebih lanjut, atau ingin membuat aduan atau akses data atau permintaan pembetulan berkenaan dengan Data Peribadi anda, anda boleh menghubungi kami melalui maklumat hubungan di bawah:
Pusat Perkhidmatan Elisa Home
Alamat: Plo 49, Jalan Rami 4, Kawasan Perindustrian, Bukit Pasir 84300 Muar Johor
Alamat Email Address: elisa@springart.com